Veiligheid van uw pand

 

Wat doet Camelot om veilig gebruik van uw pand te garanderen?

 

Veiligheid van leegstaand vastgoed

Camelot heeft een vaste werkwijze bij het in beheer nemen van een leegstaand pand. Hierbij wordt er onder andere gekeken naar veiligheid. Met behulp van het zogenaamde inbeheernameformulier brengen we alles wat te maken heeft met veiligheid in kaart. Te denken valt aan de staat van elektrische installaties, asbest, brandveiligheid (waaronder open- of gesloten geisersystemen), legionella en onveilige woonomstandigheden. Het inbeheernamedocument functioneert als een stappenplan en het doorlopen ervan betekent dat de risico’s op niet-veilig wonen geanalyseerd worden. In overleg met de eigenaar lossen we risico’s proactief op.

 

Vraag nu een workshop aan over de NEN 8025.

Camelot komt graag bij u langs om u en uw team bij te praten over het belang van deze woning-APK. Bel 088 – 226 3568 en vraag naar onze afdeling Sales of lees hier verder

 

Elektrische installaties

Een goede veiligheidscheck van elektrische installaties is van groot belang. Daarom inspecteert Camelot alle panden die bij haar in beheer komen volgens de NEN 8025 norm. Dit is de norm voor veilige bewoning van panden die oorspronkelijk niet als woonruimte bedoeld zijn (zoals kantoorgebouwen) en Camelot is de eerste leegstandsbeheerder die deze norm is gaan hanteren. Onze inspecteurs controleren aan de hand van deze norm de installaties in uw pand.

Voor elektra wordt op basis van visuele waarnemingen vastgesteld of er sprake is van een afwijkende of gevaarlijke situatie. Bij de inbeheername van uw pand worden een inventarisatie-scan en digitale foto’s gemaakt. Hiermee leggen we de beginstaat van het pand vast en voorkomen we misverstanden bij de oplevering. Eigenaar (of gevolmachtigde) dient zorg te dragen dat het project bouwkundig en technisch voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het voor het pand vigerende Bouwbesluit.

 

Asbest

Voor asbestrisico’s geldt dat het bouwjaar van het pand als uitgangspunt voor risicomanagement wordt gekozen. Panden die na 1993 gebouwd zijn, bevatten geen asbesthoudende producten. Het gebruik van dergelijke producten is sinds dat jaar verboden in Nederland. Voor woningen geldt dat de eigenaar verplicht is om Camelot te informeren over aanwezige asbest. Indien er geen asbestinventarisatierapport aanwezig is, dient dit alsnog in orde te worden gemaakt in opdracht van de eigenaar. Veiligheid staat bij Camelot hoog in het vaandel. Ook als het gaat om asbestgevaar. 

Praktisch betekent de eventuele aanwezigheid van asbest (gelijmde vloeren, meterkasten, gaskachels, muurplaten, plafondplaten, enz.) dat:

  • De risicodelen in de woning worden gemarkeerd;
  • De bewoner/huurder wordt geïnformeerd over de risico’s van asbest en hoe veilig met die risico’s om te gaan. De bewoner/hurder ontvangt een zogenaamde “Digitale Veiligheidswaaier”.

Daar waar nodig adviseren we de eigenaar over welke zaken om welke reden verbeterd dienen te worden. Alles met het oog de veiligheid van de woning te verbeteren zodat er veilig in kan worden gewoond.

 

Brandveiligheid

Sinds haar oprichting zorgt Camelot ervoor dat bewoners/ gebruikers worden toegerust met een brandveiligheidspakket. Dit pakket bestaat uit een brandblusser, branddeken, rookmelders en een EHBO-pakket. Indien er sprake is van open geisersystemen, dan wordt de woning ook van een CO-melder voorzien. Daarnaast houden wij regelmatige pandinspecties. Hierbij kijken we onder andere naar vluchtroutes, nooduitgang, noodverlichting en brand- en koolmonoxidealarm. Wij werken met strenge brandveiligheidsregels die worden toegepast in elk pand dat we in beheer hebben.

 

Legionella

Samen met de pandeigenaar brengen wij in kaart of er risico op legionella aanwezig is. We stellen een legionellabestrijdingsplan op. Dit komt er op neer dat de eigenaren geadviseerd wordt met een vast patroon van legionellacontroles te werken. De eigenaar blijft verantwoordelijk voor het aanpakken van eventueel aanwezige legionella. Het betreft vooral verzorgingshuizen en bedrijfspanden waar de kans op langdurig stilstaand water aanwezig is.